Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach

Plemięta – dobra rycerskie i wieś, parafia katolicka i ewangelicka.

Szkoła katolicka na miejscu. W 1868 roku znajdowało się 76 budynków, 34 domów mieszkalnych, 324 mieszkańców ( 234 katolików, 90 ewangelików), 514,64 ha roli, 49 łąk, 0,52 pastwisk, 13,62 nieużytków, 0,29 wody – razem 578,08 ha. Czysty dochód z gruntu 12864 marek”. ( tom VIII „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” pod redakcją B. Chłebowskiego. W-wa, nakładem  Walewskiego R 1887.)

Jest to jedna z pierwszych wzmianek o szkole na terenie wsi Plemięta.

Edukacja w Plemiętach na przestrzeni lat, odbywała się w różnych  budynkach. Do chwili obecnej należy do szkoły część budynku z czerwonej pruskiej cegły  datującego się na 1899 rok budowy, w którym to uczono się już przed I wojną światową ( 1907 r.) i w okresie miedzywojennym.

Prawdziwym wydarzeniem dla mieszkańców wsi była budowa, modnej wówczas tysiąclatki, której otwarcie nastąpiło 18 września 1971roku. Uczęszczało wówczas do szkoły 131 uczniów, zatrudnionych było 6 nauczycieli i dyrektor szkoły.

Placówka nasza położona jest na terenie ubogim w wydarzenia, czy też postacie historyczne. Jesteśmy dumni z tego, że historia nie poskąpiła nam choć jednego wydarzenia, jakim było w roku szkolnym 1975-76  odkrycie we wsi Plemięta, na posesji rodziny Turakiewiczów „Dramatu sprzed wieków”. Pod 2,5 metrową warstwą ziemi odkryto szczątki średniowiecznego domostwa, przedmioty codziennego użytku ( ponad 130 przedmiotów). Prawdopodobnie był to majątek zamożnego rycerza z późnego okresu średniowiecza. O takiej przeszłości wsi nikt nie wiedział. Jak podaje ówczesna prasa z dużą pomocą ekspedycji archeologicznej przyszło kierownictwo Szkoły Podstawowej w Plemiętach z dyrektorem Janem Szapsem oraz uczniowie i nauczyciele, którzy w ramach prac społecznych uczestniczyli w badaniach. Te interesujące wyniki badań poświadczyły, że ten XV-wieczny gródek rycerski uległ gwałtownemu zniszczeniu w wyniku pożaru, co w świetle źródeł historycznych odnieść można do wydarzeń wojny polsko – krzyżackiej w 1414 roku. Obecnie gródek plemięcki jest  stałą ekspozycją w grudziądzkim muzeum.

W  roku szkolnym 1984 – 85 w czasie zimowych ferii powstała w szkole na piętrze nowa klasa wygospodarowana z dość dużego korytarza szkolnego. Ukłony w stronę WZU, bo to właśnie oni wybudowali salę numer 19.

W październiku  roku szkolnego 1992-93 utworzono nową salę lekcyjną w starym budynku szkoły, zwaną później katechetyczną, a w 1999 roku powstała sala komputerowa.

Przełomowym rokiem dla oświaty był rok 1999-2000. W szkole zaczęto wdrażać reformę oświatową. Z ośmiu oddziałów zostaje sześć, a zatem zmniejsza się liczba dzieci. w Grucie zostaje utworzone gimnazjum, do którego nasi uczniowie dowożeni są tzw. “gimbusem”.

Dzięki staraniom p. wójta  Stanisława Tarkowskiego i Rady Gminy Gruta w 1999 roku rozpoczyna się budowa sali rekreacyjno-sportowej. Cieszymy się wszyscy: dzieci, rodzice i nauczyciele. Prace budowlane następują szybko i już 10 listopada 1999 roku następuje jej oficjalne otwarcie. Wiosną rozpoczynają się prace upiększające teren szkoły. Rok szkolny 2002 – 2003 to rok kolejnych zmian – budowa boiska szkolnego, sadzimy drzewka – będziemy mieli własny las.

Kolejnym wielkim przeżyciem było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

W związku z integracją europejską nasuwało się wiele pytań, na które nie było jednoznacznej odpowiedzi. Dzieci pytały np. o to czy likwidowane będą małe wiejskie szkoły, co zmieni się w edukacji itp.

W związku z tym uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem nauczyciela napisali list do prezydenta Rzeczypospolitej pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Ku uciesze dzieci nadeszła odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP, w którym m. in. napisano (…) “Po wejściu Polski do UE nie zmieni się system edukacyjny w naszym kraju. Szkoły podstawowe i gimnazja będą działały na takich samych zasadach jak dotychczas. (…) Osobiście jestem przeciwny likwidowaniu małych szkół wiejskich, gdyż są one położone blisko miejsca zamieszkania uczniów, a poza tym w szkołach zatrudniona jest oddana kadra dydaktyczna, znająca problemy i specyfikę środowiska uczniowskiego i rodzinnego”.

Przez wiele lat marzyliśmy, aby nasza szkoła przestała być maleńką, bezimienną szkółką. Poszukiwaliśmy patrona – patrona, który związany byłby z naszym regionem, naszą miejscowością i byłby dla nas wzorem do naśladowania.   Uczniowie od wielu lat wraz ze swoimi wychowawczyniami opiekują się grobami znajdującymi się na cmentarzu wojennym w Mełnie. Spoczywa tam 821 żołnierzy, w tym 221 żołnierzy polskich. Zaciekawieni dowiedzieliśmy się, że żołnierze ci pochodzili z 16 Pułku Artylerii Lekkiej. Zginęli, zaciekle walcząc w obronie swojej ojczyzny. Tu niedaleko Plemiąt , bo nad rzeką Osą  – 1 września o godz. 5.00, kiedy rozpoczęła się  bitwa graniczna wojny polsko – niemieckiej, powstrzymywali pierwsze fale natarcia wroga. 12 października 2004 r. na cmentarzu wojennym w Mełnie, uczniowie naszej szkoły spotkali się z żołnierzami 16 Pomorskiego Pułku Artylerii z Braniewa. Uczniowie , rodzice i grono pedagogiczne uznało, że byłoby wielkim zaszczytem aby nasza szkoła nosiła  imię właśnie tego pułku. W szkole gościliśmy Komendanta Garnizonu Grudziądz kapitana Andrzeja Makowskiego zaproszonego na uroczystość Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wówczas dyrektor mgr Barbara Dryszczyk poczyniła wstępne rozmowy  z gościem na temat nadania szkole imienia „16 Pułku Artylerii Lekkiej”. Nawiązała również kontakt z dowództwem  Pułku w Braniewie, który jest spadkobiercą 16 Pułku Artylerii Lekkiej. Ukoronowaniem naszych starań w sprawie nadania imienia i sztandaru była Uchwała Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2005 r. Powstał hymn szkolny, do którego słowa napisała p. mgr Helena Czemisow, muzykę zaś skomponował p. mgr Tomasz Kwiatkowski. 30 wrzesień 2005 roku to dzień, w którym społeczność szkolna otrzymała  imię i sztandar i zaczęła nosić nazwę Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach. Jesteśmy jedyną placówką na terenie naszego kraju noszącą to właśnie imię.

W 2011 roku społeczność szkolna otrzymała życzenia od p. Ewy Kierzkowskiej – Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku szkolny 2014-2015, dzięki p. wójt Gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej, budynek naszej szkoły otrzymuje „drugie życie”. Zostaje dokonana wymiana instalacji grzewczej, modernizacja kotłowni, całkowita naprawa dachu, wymiana okien, i budynek wraz z salą gimnastyczną zostaje ocieplony i pięknie pomalowany na zewnątrz. Wewnątrz budynku, dzięki pomocy rodziców, nauczycieli i sponsorów również zachodzą zmiany. Korytarze, szatnie, sanitariaty i większość sal lekcyjnych zostaje odmalowanych, szkoła otrzymuje kolejne trwałe posadzki w klasach.

Szkoła to nie tylko budynek, sprzęty… To przede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, zaangażowaniem i  pracą tworzyli i tworzą jej historię. Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i poświęcają uczniom swój czas, dzielą się wiedzą i wspomagają rozwój talentów uzdolnionych wychowanków oraz otaczają opieką tych, którzy mają problemy w nauce. Po odbytych lekcjach w szkole odbywają się zajęcia kółek zainteresowań. Bogata oferta obejmuje m.in. kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i językowe. Nasi uczniowie biorą z powodzeniem udział w  konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem gminnych konkursów: ekologicznego dla klas I – III i przyrodniczego dla klas IV – VI.

Dzieci korzystają z wyjazdów do kina, teatru, muzeum. Biorą udział w organizowanych wycieczkach szkolnych.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizując programy profilaktyczne, piszemy projekty. W roku szkolnym 2014-2015  realizowany był projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Z teatrzyku szkolnego do Teatru Wielkiego”, w ramach którego zostało przygotowane przedstawienie „Calineczka”.

Uczniowie  angażują się w akcje społeczne i charytatywne, np. Góra grosza, Zakrętki dla Jagódki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Prężnie działa również Szkolne Koło Caritas. W 2012 roku szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość Społeczną.

Szkoła współuczestniczy w wydarzeniach środowiskowych.

Społeczność szkolna  gościła wielu znakomitych gości. Byli to m. in.:

generał dywizji – dr Ryszard Sorokosz

generał brygady  Jarosław Wierzcholski

generał dywizji – Janusz Bronowicz

podpułkownik Wacław Mikulski i porucznik Mieczysław Grajkowski – jedyni żyjący żołnierze 16 Pułku Artylerii Lekkiej

Ks. biskup Józef Szamocki

pułkownik dyplomowany Zbigniew Kudlak

pułkownik dyplomowany Stanisław Olszański

pułkownik dyplomowany Tomasz Piotrowski

podpułkownik dyplomowany Jarosław Antoszewski

podpułkownik dyplomowany Zuzanna Zalewska

pisarka – Helena Czemisow

aktor  „Teatru Ziemi Pomorskiej ” – Leszek Polessa

Mieliśmy również okazję spotkać się osobiście ze znanymi postaciami. Byli to m. in. :

generał brygady Stanisław Nałęcz – Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

Maria Kaczyńska – żona prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Laura Łącz – aktorka „Teatru Polskiego”

Dorota Gellner poetka, autorka książek dla dzieci

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

1945 – 1952  Henryk Sment

1952 – 1967  Antoni Wędrowski
1967 – 1981  Jan Szaps
1981 – 1985  Józef Chabowski
1985 – 1989  Bogdan Sanecki
1989 – 1991  Barbara Czepek
1991 – 1996  Krzysztof Chodubski
1996 –  2016 Barbara Dryszczyk

2016 – 2019 Iwona Węcławska

2019 – 2022 Justyna Świdzicka

2022 – … Dorota Kruszczyńska